سیستم‌های مدرن فوتبال

  • فلسفه مربی جهت انتخاب سیستم بازی
  • سیستم های بازی در زمینهای کوچک
  • سیستم منطقه ای

فلسفه ما جهت انتخاب سیستم بازی

انتخاب یک سیستم بازی ومتعاقب یک استراتژی بازی بسیار مهم است واغلب اولین تصمیمی است که مربی باید اتخاذ نماید. به طور کلی دو فلسفه جهت انتخاب سیستم بازی وجود دارد:

  1. یک مربی اصراربه استفاده ازیک سیستم ویژه دارد واقدام به جذب بازیکنان مورد نیاز ومنطبق درآن سیستم میکند ویا اینکه اقدام به تمرین دادن بازیکنان موجود درتمرینات مختص آن سیستم جهت انطباق با سیستم موردنظر می نماید.
  2. مربی با ارزیابی که از بازیکنان،پتانسیل وموقعیت تیمی دارد سیستم بازی را انتخاب می کند که به بهترین وجه با بازیکنان وشرایط موجود تیم منطبق باشد.هردوفلسفه شرح داده شده معتبرهستند. آنچه اهمیت دارد آن است که شرایط ویژه را تشخیص دهید ویکی از فلسفه های موجود را انتخاب نمایید. به عنوان مثال درشرایطی که دوره زمانی پیش فصل کوتاه است وهنگامی که امکان جذب بازیکنان اندک ویا وجود ندارد فلسفه 2 توصیه می شود.ازطرفی هنگامی که بازه زمانی درپیش فصل بلنداست وامکان جذب بازیکنان قبل از برپایی اردوهای تمرینی وجود دارد،فلسفه 1 توصیه می شود.

سیستم 2 – 4 – 4    دفاع خطی ، هافبک خطی ، سیستم منطقه ای

سیسمتی محبوب که مورد استفاده تیم های مطرح فوتبال دنیا قرارگرفته است. 2- 4 – 4 سیستمی تهاجمی کارا وتطبیق پذیر(متنوع ومتحرک)برپایه استفاده از عرض زمین است به شکلی که باعث باز کردن دفاع تیم حریف می شود وسپس سعی براستفاده ارحفره های موجود در عمق دفاع بازشده حریف ونفوذ در عمق دارد.با اورلپ زدن مدافعان و هافبکهای کناری سیستم 2 – 4 – 4 به سرعت به 4 – 2 – 4 یا 4 – 4 – 2 تغییر پیدا می کند واین اقدام باعث فشار مضاعف به واحدهای دفاعی تیم حریف می شود.آسیب پذیری سیستم  2 – 4 – 4 در دفاع خطی 4 نفره واقع شده است جایی که دویدن های قطری در مرکز این خط باعث از هم گسیختگی می شود.

نیازمندیهای تیمی

تیم های که خواهان استفاده از سیستم 2 – 4 – 4 هستند بایستی دارای مدافعان وهافبک های کناری باشند که از وضعیت هوازی فوق العاده ای برخوردار هستند. بدین دلیل که این نفرات بایستی دارای توانایی حضور درحمله وانتقال ازحمله به دفاع با دویدن های طولی باشند.سیستم منطقه ای نیازمند درجه بالایی از ارتباط کلامی ودیداری است، به ویژه در هنگام دفاع که بایستی اطمینان حاصل کرد که مهاجمان حریف پوشش داده شده اند. این سیستم متکی براستفاده ارتله آفساید است واین اقدام در جایی صورت میگیرد که مدافعان نیازمند استفاده از نشانه ای جهت آگاهی به هم هستند که دقیقا قبل ازاین که توپ درفضای پشت سرآنها بازی شود،روبه جلوحرکت کنند.با توجه به این که زمان اندکی برای اجرایی کردن این دستور وجود دارد این نیازمندی همیشه به شکل یک مکانیزم خودکار انجام می شود.

در فاز تهاجمی، بازیکنان کناری بایستی مانند مهاجمان در نبردهای 1درمقابل 1 از مهارت کافی برخوردارباشند وبا ارسال های (سانتر)دقیق به محوطه پنالتی ایجاد موقعیت نمایند. هردومهاجم و هافبک های میانی بایستی دارای مهارت گلزنی وتوانایی سرزدن نیز باشند.

در سیستم 2 – 4 – 4 هافبک های داخلی استراتژیست هایی هستند که بایستی دارای توانایی بازیخوانی ،تصمیم در مورد زمان بازگشت به عقب زمین برای حمایت کردن از مدافعان جهت توزیع توپ ونفوذ از میانه زمین باشند.همچنین هافبک های داخلی نیازمند قدرت عالی وتوانایی درک تاکتیک های تیم مقابل نیز هستند.

نیازمندی های مربیگری

آماتوروحرفه ای ترین مربیان هم نیازمند زمان کافی پیش ازآغاز فصل جهت تمرین ویژگیهای کلیدی این سیستم با تیم خود هستند.توجه نمایید،براساس نفوذ وحمله تیم حریف تمامی بازیکنان در حالی که درمناطق مربوط به خودشان قراردارند بایستی درمورد تصمیم گیری صحیح درآن لحظه آگاه وبه چالش کشیده شوند.دراین سیستم جهت هماهنگی دراستفاده ازتله آفساید،تکراردرتمرین وارتباط کلامی وغیرکلامی موردنیازاست. دراین سیستم توسعه وتوجه به بازیکنانی که دارای مهارت درنبردهای 1 مقابل 1 درکناره ها ومتعاقب آن توانا درارسال های موثربه منطقه هدف از پیش تعیین شده هستند،توصیه می شود.تمرینات ویژه توسعه سیستم هوازی وسرعتی بویژه برای بازیکنان کناری دراین سیستم موردنیازاست.

استراتژی

این سیستم درهنگام حمله بیش ازهرسیستم دیگری که تیم مقابل شما با آن بازی می کند دارای کارایی است. همچنین به دلیل برتری عددی درمناقق کلیدی میانه زمین این سیستم دارای برتری نسبی به سایر سیستمها دارد. ضعف این آرایش ازسیستم 2 – 4 -4  نهفته دردفاع است به خصوص درمقابل سیستم 2 – 5 – 3 جایی که درخط میانی زمین برتری عددی اتفاق می افتد. اگرچه امکان اضافه شدن یکی از مدافعین به میانه زمین وجود دارد ولی درنظر داشته باشید که این اقدام باعث اختلال در یکپارچگی خط دفاعی می شود. سیستم 3 – 4  – 3 نیز می تواند آرایش ازسیستم 2 – 4 – 4 را به چالش بکشد. بویژه درهنگامی که 3 مهاجم جهت همکاری واورلپ زدن با خط میانی به عقب زمین متمایل شوند.درنهایت، این قدرت تیم شماست که تعیین خواهد کرد که تیم حریف مجبور به تنظیم سیستم بازی خود با سیستم شما شود ویا شما درصورت نیاز مجبور به تنظیم خودیا سیستم تیم حریف شوید.این آرایش از 2 – 4 – 4 سیستم تهاجی بسیار جداب البته همراه با ریسک هایی دردفاع است.

آرایش اولیه

مدافعان وهافبکها معمولا درجایگاه اصلی خود استقرارپیدا می کنند.

D1&D4 علاوه برکنترل مهاجمان مستقیم خود،دردفاع پوشش D2&D3 ودرفازتهاجمی اورلپ انجام می دهند.

D2&D3 مهاجمان مرکزی تیم حریف رادرصورتی که درمیان زمین حضوردارند یارگیری می کنند

M1&M4 بال های کناری درهنگام حمله کردن هستند وجلوگیری ازاورلپ هافبک ها ومدافعان کناری می کنند.

M3&M2  مسئولیت کنترل بازی را برعهده دارند وازمیانه زمین دفاع وحمله می کنند.

F1&F2 با دویدن وشعاع حرکتی تا نزدیک دروازه حریف، تیرک دور وکناره های زمین را پوشش می دهند.

فازدفاع

D4 ازعبورواورلپ زدن هافبک سمت خود جلوگیری می کند.

D3 جهت پوشش وپشتیبانی از D4 به سمت راست متمایل می شود.

D2 مهاجم مرکزی را یارگیری می کند.

D1 جهت یارگیری مهاجم دوم مرکزی تیم حریف به سمت D2 شیفت پیدا می کند.

M4 مدافع سمت خودرا یارگیری وازاورلپ زدن آن جلوگیری می کند.

M2&M3 درمقابل هافبک های مرکزی اسقرارپیدا می کنند.

M1 هافبک بیرونی سمت مقابل را یارگیری می کند.

F1&F2 سه مدافع باقی مانده را یارگیری می کنند.

فازحمله

M4 آماده حضوردرحمله واورلپ زدن است.

F2 آماده دویدن قطری وبرش درخط دفاعی تیم حریف است.

M3 جهت حمایت ازبازیکن صاحب توپ ودریافت توپ به سمت D4 نزدیک میشود.

D3 با عمق دادن دردفاع امکان پاس روبه عقب برای D4 را فراهم می کند.

D4 دارای گزینه های پاس به M3,D3 و یا ارسال پاس درعمق سمت راست است.

براساس این که توپ درکدام سمت زمین بازی می شود بازیکنی که صاحب توپ است بایستی حداقل دارای 3 گزینه جهت پاس دادن باشد. این امکان، همزمان با نزدیک شدن به بازیکن صاحب توپ ودویدن به فضاها فراهم می شود.

توپ درگوشه سمت راست زمین قراردارد و M4 صاحب توپ است.

M4 میتواند با مهارت خوددرنبرد1علیه1ازحریف عبورکند ویاارسال کند.

همچنین میتواند با آگاهی وارتباط متقابلی که از D4 می گیرد زمینه اورلپ زدن وارسال توپ را برای آن فراهم نماید.

اگرتوپ درمیانه زمین قراردارد و  M2 صاحب توپ است با پاس قطری میتواند F1 را صاحب توپ نماید یا  F2 را که اقدام به دویدن درفضای مناسب کرده است صاحب موقعیت کند. M2 همچنین میتواند با پاس عرضی زمینه را برای تعویض جهت بازی واورلپ زدن D1/M1 درسمت چپ و D4/M4 درسمت راست فراهم نماید.

آنچه اهمیت بسیاردارد این است که برای بازیکن صاحب توپ گزینه های پاس متعددی فراهم شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.