پرسینگ

پرسینگ، تلاش ازپیش طراحی شده است که در آن با استفاده از بستن فضاها و یارگیری نزدیک بازیکنان حریف و یا حداقل مجبورکردن حریف به رو آوردن به پاس های عرضی، به مختل کردن بازی حریف، ایجاد برتری نفری، وادارکردن حریف به اشتباه و جلوگیری از ارسال پاس احتمالی به هم تیمی نزدیک به توپ می پردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.